Me Hartelassa pidämme huolta sekä asiakkaistamme että henkilökunnastamme. Turvallisuuskäytänteet vaihtelevat alueen koronatilanteen mukaan. Kohtaamisissa huolehdimme kasvomaskeista, käsihygieniasta sekä turvaetäisyyksistä ja toivomme samaa asiakkailtamme. Ole yhteydessä myyjäämme, mikäli toivot asuntoihin yksityisnäyttöä. Nähdään turvallisissa merkeissä!

Hartelan tulostiedote vuodesta 2020

Hartela-konserni teki vahvan tuloksen

 Hartela-konsernin tulos kasvoi selvästi vuonna 2020. Liikevoitto kohosi 12,4 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 8,5 miljoonasta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi 7,3 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,2 miljoonaa.

 

”Vahvan tuloksen takana oli osaava ja motivoitunut henkilöstö, hyvä hankeportfolio sekä asuntojen hyvä kysyntä niin kuluttajien kuin sijoittajien taholta. Erityisesti on ilahduttanut työmaiden positiivinen katekehitys, mikä kuvastaa työmaidemme hyvää hallintaa. Tulosparannus oli merkittävä, etenkin kun otetaan huomioon keväällä 2020 valmistuneen Lähipalvelukeskus Hertsin aiheuttama tappio”, Hartela-konsernin toimitusjohtaja Juha Korkiamäki toteaa.

 

Hartela-konsernin liikevaihto laski 355,9 miljoonasta 313,1 miljoonaan. Liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti siitä, että joidenkin projektien aloittaminen viivästyi koronapandemian vuoksi.

 

Hartela-konsernin tytäryhtiöiden liikevaihdot vuonna 2020 olivat:

  • Hartela Etelä-Suomi Oy: 178,1 milj. euroa (edellisellä tilikaudella 201,7)
  • Hartela Länsi-Suomi Oy: 117,9 milj. euroa (123,3)
  • Hartela Pohjois-Suomi Oy: 17,4 milj. euroa (30,3) 

Tunnuslukujen kehitys ja taloudellinen asema

                                                              2020              2019              2018   

Liikevoitto, prosenttia liikevaihdosta     4,0                 2,4                 2,5      

Oman pääoman tuottoprosentti            9,1                  0,7                 4,7      

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti     15,0                 9,6                 8,5     

Omavaraisuusaste, prosenttia               45,7                41,6                39,0   

Gearing, prosenttia                                21,0                30,5               40,8   

 

Tuotanto ja tilauskanta

Vuonna 2020 RS-kohteissa myytiin 507 asuntoa (367 v.2019) ja sijoittajakohteissa 400 asuntoa (741). Vuoden 2020 päättyessä rakenteilla oli kaikkiaan 1488 asuntoa. Vuodenvaihteessa rakenteilla olleiden RS-kohteiden myyntiaste ylsi 73,5 prosenttiin. Tilikauden päättyessä valmiita asuntoja oli myynnissä vain yhdeksän kappaletta (48).

 

Hartela-konsernin tulouttamaton tilauskanta oli tilikauden vaihteessa 325,7 miljoonaa euroa (330,6). Tilauskannasta yli puolet on omaperusteista asuntotuotantoa ja se jakautuu tasaisesti kuluttajille suunnattuihin RS-kohteisiin sekä kokonaisuudessaan sijoittajille myytyihin hankkeisiin. Reilu kolmannes tilauskannasta oli kilpailu-urakointia ja loput toimitilojen neuvottelu-urakointia.

 

Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset

Merkittävimmät tasetta alentaneet tapahtumat olivat Hartela Länsi-Suomi Oy:n Turussa sijaitsevien Logomon Tapahtumatilat Oy:n ja Logomo Oy:n omistusten myynti. Myynnin jälkeen Hartelalla ei ole enää omistusta Logomossa.

 

Etnin Oy:n täysin omistama Venäjällä toiminut OOO Villa-House -yhtiö lakkautettiin 20.7.2020. Etnin Oy:llä ei ole enää toimintaa, ja Hartela on irtautunut Venäjän liiketoiminnasta.

 

Henkilöstö ja työturvallisuus

Hartela-konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 532 (599) henkilöä, joista 209 oli työntekijöitä ja 323 toimihenkilöitä. Loppuvuonna 2020 Hartelassa toteutettiin henkilöstötutkimus.

 

Henkilöstön antama kuva yrityksen työyhteisökulttuurista oli hyvin positiivinen, ja Hartela ansaitsi People Power -tutkimuksen pohjalta Suomen Innostavimmat Työpaikat -tunnustuksen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös koronavuoden poikkeusolojen vaikutusta. Hartelan henkilöstö on kokenut työn tuloksellisuuden pysyneen korkealla tasolla myös koronapandemian aikana.

 

Työturvallisuudessa tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohti oli 15,8 (20,8), mutta parannuksesta huolimatta jäätiin selvästi tavoitteesta, joka oli päästä alle kymmenen. TR-indeksi oli kuitenkin erittäin hyvä (96%), ja Hartelassa onnistuttiin vähentämään vakavien tapaturmien määrää.

Hartelan työntekijä Heini Koiranen työmaalla

Asiakastyytyväisyys

Hartelan asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla kuluttajille myydyissä asuntokohteissa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan suositteluhalukkuudella eli niin sanotulla NPS-luvulla. Vuonna 2020 Hartelan NPS oli 42,9, kun luku oli vuotta aiemmin 37,9.

 

Loka-marraskuussa toteutetun mainetutkimuksen perusteella Hartelan maine on pysynyt hyvällä tasolla. 84 prosenttia asuntoasiakkaista ja yhteistyökumppaneista vastasi pitävänsä Hartelaa luotettavana kumppanina. Mainetutkimuksen toteutti Pohjoisranta-BCW ja siihen osallistui 430 yhteistyökumppania sekä asuntoasiakasta.

 

Näkymät alkaneelle tilikaudelle

Rakennusteollisuus RT:n ennusteen (11/2020) mukaan rakentamisen volyymin ennakoidaan vuonna 2021 pienentyvän selvästi sekä asuntojen uudisrakentamisessa että muussa talonrakentamisessa.

Tilikaudella 2021 Hartela-konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen tason arvioidaan kuitenkin säilyvän ennallaan, perustuen hyvään tilauskantaan ja sen katetasoon.

 

Liiketoimintamme merkittävin epävarmuus liittyy Suomen yleisen taloustilanteen kehitykseen ja siten koko rakentamistoimialan kehitykseen. Koronatilanteen pitkittyminen vaikeuttaa kehityksen ennustamista. Rahoituksen saatavuuden tiukentuminen koko rakennusalalla saattaa jatkossa muodostaa pullonkauloja hankkeiden käynnistymiselle.

Konsernin toimitusjohtaja Juha Korkiamäki

”Vuosi 2020 oli Hartelan kannalta menestyksellinen, huolimatta kevään suuresta epävarmuudesta, mikä liittyi koronan vaikutuksiin. Koronan seurauksena joidenkin projektien aloittaminen viivästyi, mikä näkyi liikevaihdon laskuna. Kokonaisuutena koronan vaikutukset tulokseen ja kassavirtaan jäivät kuitenkin kohtuullisen pieniksi.

Vahvan tuloksen takana oli osaava ja motivoitunut henkilöstö, hyvä hankeportfolio sekä asuntojen hyvä kysyntä niin kuluttajien kuin sijoittajien taholta. Erityisesti on ilahduttanut työmaiden positiivinen katekehitys, mikä kuvastaa työmaidemme hyvää hallintaa. Tappiotöistä päästiin eroon Lähipalvelukeskus Hertsin valmistumisen myötä, siinä valmistumisvaiheen ryntäyskulut olivat merkittävät.

 

Konsernin velkarakenteen muutoksessa olemme saavuttaneet tavoitteen, jossa rahoitus kohdistuu käynnissä oleviin projekteihin ja vanhat taselainat saatiin vuodenvaihteessa lähes täysin lyhennettyä. Hartela keskittyy liiketoiminnassaan asuntojen tuottamiseen kuluttajille sekä sijoittajille, pitkää arvoketjua hyödyntävään kumppanuusrakentamiseen sekä perinteiseen urakointiin.

 

Vuosi oli kaikille meille hyvin poikkeuksellinen ja on vaatinut kaikilla työpaikoilla sopeutumista uusiin työtapoihin sekä käytäntöihin. Hartelassa siirryimme työmaita lukuun ottamatta lähes täysin etätyöhön. Työmaat ovatkin olleet erityisessä paineessa, koronatartuntoja ei ole voitu välttää, mutta työmaiden hyvien käytäntöjen myötä tartuntaketjuilta onneksi vältyttiin.

 

Jatkamme määrätietoista työtä työturvallisuuden parantamiseksi. Alkaneena vuonna keskitymme erityisesti työn huolelliseen suunnitteluun, ympäristön havainnointiin sekä yleensäkin henkilökohtaiseen huolellisuuteen ja riskien tunnistamiseen sekä ehkäisyyn.

 

Hartelalla on hyvä maantieteellinen asemointi sekä monipuolinen ja laadukas tilauskanta, joiden myötä on hyvä lähteä alkaneeseen vuoteen!”, jatkaa konsernin toimitusjohtaja juha Korkiamäki

 

Tilikauden toiminta

Päättynyt tilikausi oli perheyhtiö Hartelan 78. toimintavuosi. Rakentamisen liiketoiminta tapahtui kolmessa tytäryhtiöissä, joista Hartela Etelä-Suomi Oy toimii pääkaupunkiseudulla ja Lahden alueella, Hartela Länsi-Suomi Oy Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Länsi- Uudellamaalla ja Pirkanmaalla sekä Hartela Pohjois-Suomi Oy Oulun seudulla. Konsernin emoyhtiö Hartela-yhtiöt Oy:n toimintaan kuuluu konsernin johtaminen, kehitystoiminta, asiakaskokemuksen kehittäminen, konsernihankinta, tietohallinto, laki-, talous- ja rahoituspalvelut sekä henkilöstöhallinto.

 

Lisätietoja:

Juha Korkiamäki

toimitusjohtaja, Hartela-konserni

050 2238

juha.korkiamaki@hartela.fi

Lue lisää uutisia

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.