Tietosuojaseloste

Asunnonostajien markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä on se Hartela-konsernin yhtiö, jolle olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn, tai johon sinulla on olemassa oleva asiakassuhde.

Hartela-konsernin yhtiöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja markkinointitarkoituksissa, ovat:

• Hartela Etelä-Suomi Oy
• Hartela Länsi-Suomi Oy
• Hartela Pohjois-Suomi Oy

Näistä kukin on erikseen rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjän puolesta tietosuoja-asioista huolehtii Hartela-yhtiöt Oy, jonka yhteystiedot ovat:

Hartela-yhtiöt Oy
Ilmalantori 1
00240 Helsinki

Puhelin: 010 561 3000 (vaihde)
Y-tunnus: 2346079-8
Kotipaikka: Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on:

Marja Vest, viestintä- ja markkinointijohtaja
Ilmalantori 1
00240 Helsinki

Puh. 040 678 6993
etunimi.sukunimi@hartela.fi

2 Rekisterin nimi

Hartela-konsernin yhtiön asunnonostajien markkinointirekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään kyseisen rekisterinpitäjän markkinointiviestintään. Henkilötietoja käytetään myös viestinnän edistämiseen ja kehittämiseen, sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointiin liittyvien kilpailujen järjestämiseen sekä asiakaspalautteen keräämiseen. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suoramarkkinointiin antamansa suostumus milloin tahansa.

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavilla oikeusperusteilla:

• Rekisteröity henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojansa käsittelyyn; tai
• Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on lähestynyt rekisterinpitäjää ja ilmaissut haluavansa tietoja tai yhteydenoton rekisterinpitäjältä, tai rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista henkilöistä (rekisteröidyistä):

• Henkilöt, jotka ovat Hartelan verkkosivuilla ilmoittaneet haluavansa vastaanottaa markkinointia rekisterinpitäjältä;
• Henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän asiakkaita, ja joille kyseiseen asiakassuhteeseen liittyen on perusteltua lähettää markkinointiviestintää.

Rekisteri sisältää jokaisesta rekisteröidystä seuraavat tiedot:

• Etunimi ja sukunimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Rekisteröity henkilö antaa henkilötiedot pyytäessään rekisterinpitäjältä yhteydenottoa, tilatessaan uutiskirjeen, vieraillessaan Hartelan verkkosivuilla, tai asuntonäytön tai asunnon oston yhteydessä tai asioidessaan muuten Hartela-konsernin  yhtiön kanssa.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kerätä ja päivittää henkilötietoja väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä ostamistaan rekistereistä.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja enintään kolme vuotta sen päättymisen jälkeen.

8 Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja muille Hartela-konserniin kuuluville yhtiöille silloin, kun asiakas asioi useamman Hartela-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.

Rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä palveluntuottajia, jotka henkilötietojen käsittelijän asemassa käsittelevät tai säilyttävät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun. Nämä palveluntuottajat tuottavat muun muassa Hartela-konsernin yhtiöille markkinointiviestintää ja muuta viestintää sekä toteuttavat Hartela-konsernin yhtiöiden verkkosivun ja muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä IT-palveluita.

9 Tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot säilytetään lukittavissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköisesti tallennetut henkilötiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

• Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
• Oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
• Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
• Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
• Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;  
• Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan edellä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.