Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Hartela-yhtiöt Oy
Ilmalantori 1
00240 Helsinki

Puhelin: 010 561 3000 (vaihde)
Y-tunnus: 2346079-8
Kotipaikka: Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marja Vest, viestintä- ja markkinointijohtaja
Ilmalantori 1
00240 Helsinki

Puh. 040 678 6993
etunimi.sukunimi@hartela.fi

3. Rekisterin nimi
Hartelan asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia henkilö- ja asiakastietoja käytetään Hartela-yhtiöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Hartela”) markkinointiviestintään. Tietoja käytetään myös viestinnän edistämiseen ja kehittämiseen, Hartelan sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointiin liittyvien kilpailujen järjestämiseen sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa lain velvoitteiden mukaisesti.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään yhteystietoja ja asiakkuuksiin liittyviä tietoja, jotka voidaan yhdistää myynnissä olevien tai myytyjen kiinteistöjen ja huoneistojen perus- ja tilatietoihin.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Asiakkaan nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asiakkuuteen ja laskutukseen liittyvät tiedot
• Mielenkiinnon kohteet ja muut asiakassuhteen aikana annetut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö- ja asiakastietoja kerätään asiakkailta. Hartela rekisteröi tiedot, jotka asiakkaat itse antavat pyytäessään Hartelalta yhteydenottoa, tilatessaan uutiskirjeen, vieraillessaan Hartelan verkkosivuilla, asuntonäytön tai asunnon oston yhteydessä tai asioidessaan muuten Hartelan kanssa.

Lisäksi Hartela voi kerätä ja päivittää henkilötietoja väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä ostamistaan rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa Hartela-konsernin sisällä. Hartela ei luovuta tietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille eikä siirrä niitä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1 Manuaalinen aineisto
Tiedot säilytetään lukittavissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

8.2 ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Jokaisella on henkilötietolain 26 § mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa omakätisesti allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennettuna kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 § mukainen oikeus saada rekisterissä oleva virheellinen tieto korjatuksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.